PRAVILA NAGRADNE IGRE

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS”, br. 18/2020) i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS” 152/2020) kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS” 152/2020) i odluke direktora br.002/2021 od 17.05.2021. godine „Marapo” d.o.o. Beograd, donosi:

Član 1. Priređivač

 • Priređivač nagradne igre je MARAPO d.o.o. Jurja Gagarina 65/4, 11070 Novi Beograd, PIB: 111613955 MB: 21510572. Nagradna igra se priređuje na osnovu odluke direktora Luka Maričić o organizovanju nagradne igre u robi i uslugama br.002/2021 od 17.05.2021. godine.

Član 2. Svrha priređivanja igre i vrsta

 • Svrha nagradne igre je promocija i popularizacija aplikacije za pametne telefone (Android, iOS i Huawei platforme) “Registruj Auto” a po vrsti je nagradna igra u robi i uslugama.

Član 3. Zvanični naziv nagradne igre

 • Naziv nagradne igre je “INSTALIRAJ, ZAKAŽI, REGISTRUJ.

Član 4. Pravo i mesto učešća

 • Pravo učešća u nagradnoj igri imaju sva punoletna fizička lica – državljani i/ili rezidenti Republike Srbije, osim zaposlenih lica kod Priređivača i svih povezanih pravnih lica kao i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji učestvuje u organizovanju ove nagradne igre, kao i članova uže porodice ovih lica, roditelja, dece i bračnih drugova.
 • Pravna lica i vozila koja se vode na pravna lica nemaju pravo učešća u nagradnoj igri.
 • Nagrada se dodeljuje korisniku registrovanom na aplikaciji Registruj Auto preko koje je zakazao i uspešno izvršio tehnički pregled a ne vlasniku vozila iz saobraćajne dozvole.
 • Nagradna igra će se priređivati na teritoriji Republike Srbije.
 • Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Član 5. Trajanje nagradne igre

 • Nagradna igra se organizuje za područje cele teritorije Republike Srbije u periodu od 21.06.2021. godine u 00:01h do 02.08.2021. godine u 21:00h.

Član 6. Pravila za učešće u nagradnoj igri

 • Pravo učešća imaju punoletna fizička lica koja preko aplikacije za pametni mobilne telefone (Android, iOS i Huawei platforme) “Registruj Auto” zakažu termin za tehnički pregled motornog vozila na jednoj od ponuđenih lokacija u aplikaciji i isti u zakazanom terminu izvrše uspešno u periodu trajanja nagradne igre.
 • Prilikom instalacije aplikacije korisnik unosi svoji broj mobilnog telefona i tako formira svoji redni broj u bazi podataka iz koje će se po završetku nagradne igre izvući srećni dobitnik preko posebnog računarskog programa.
 • Cilj nagradne igre jeste da potrošači putem prijave, na način definisan u ovim Pravilima, postaju potencijalni dobitnici neke od predviđenih nagrada.
 • Ukoliko postoji osnovana sumnja da učesnik na nedozvoljen način vrši prijave (putem kompjuterskog programa i sl.) ili na bilo koji način zloupotrebljava sistem, Priređivač ima pravo da takvom korisniku privremeno ili trajno onemogući prijave i učestvovanje u Nagradnoj igri.Pravo na nagradu i mogućnost sticanja svojstva dobitnika stiče svaki punoletni učesnik čija validna prijava bude primljena u periodu trajanja nagradne igre a najkasnije do 02.08.2021. u 21:00h. Sve validne primljene prijave putem internet obrasca ulaze u centralnu bazu podataka.
 • Za sve informacije o nagradnoj igri zainteresovani učesnici se mogu informisati pozivom telefonskog broja 069 444 0123, svakim radnim danom (ponedeljak – petak) u periodu od 8.00-16.00 sati počev od 21.06.2021. godine.

Član 7. Nagrade i nagradni fond

 • U nagradnoj igri, sledeće nagrade, sa sledećom specifikacijom i vrednošću u dinarima, biće dodeljene dobitnicima nagradne igre: Naziv nagrade, Broj nagrada, Pojedinačna vrednost nagrade sa uključenim PDV-om, Ukupna vrednost nagrada sa uključenim PDV-om.
Naziv nagrade Broj nagrada Pojedinačna vrednost nagrade Ukupna vrednost nagrade
VESPA PRIMAVERA 50 4T 1 399.840,00 399.840,00
APPLE Iphone SE2 64GB Withe 1 65.500,00 65.500,00
Xiaomi Bicikl i trotinet MI SCOOTER WH 1 45.990,00 45.990,00

Član 8. Izvlačenje nagrada

 • Izvlačenje nagrada se obavlja automatski putem računarskog programa, metodom slučajnog odabira, iz baze svih validnih primljenih prijava preko aplikacije, a sve u skladu sa načinom definisanim ovim Pravilima, na adresi koju će Priređivač naknadno odrediti i objaviti na internet stranici registrujauto.rs najkasnije 10 dana pre završetka nagradne igre.
 • Izvlačenje nagrada će biti uživo prenošeno na Facebook stranici Registruj Auto Aplikacija.
 • Na izvlačenje nagrada će biti pozvano prvih 30 učesnika nagradne igre putem broja telefona koji su uneli prilikom registracije na aplikaciju.
 • Izvlačenje nagrada se obavlja uz nadzor tročlane komisije koju čine predsednik i dva člana, a koja će biti naknadno imenovana Odlukom Priređivača i koja će proveriti da li je dobitnik učestvovao u nagradnoj igri u skladu sa navedenim pravilima u Pravilniku.
 • Izvlačenje nagrada biće izvršeno u sledećim terminima:
 1. XIAOMI BICIKL I TROTINET MI SCOOTER WH08.2021 U 12:30h;
 2. APPLE iPHONE SE2 64BG White 03.08.2021 U 12:45h;
 3. VESPA PRIMAVERA 50 4T 03.08.2021 u 13h.
 • U izvlačenjima nagrada, a na datume koji su navedeni u Pravilniku, učestvuju svi redni brojevi koji su uspešno prijavljeni od 21.06.2021. godine od 00:01h, a do 02.08.2021. godine u 21:00h. O ishodu izvlačenja vodi se zapisnik koji mora sadržati: mesto i vreme izvlačenja, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način izvlačenja dobitnika; ime, prezime i adresa dobitnika, te naziv i vrednost nagrade pojedinačnog dobitnika. Objava izvučenih dobitnika će se vršiti na zvaničnoj internet stranici registrujauto.rs.u roku od 5 dana od dana uručenja nagrada.

Član 9. Preuzimanje nagrada

 • Dobitnici nagrada će biti kontaktirani na broj telefona koji su naveli kao validan prilikom instalacije aplikacije od strane kontakt centra Priređivača, radi identifikacije i provere ispunjenja uslova za dobijanje nagrade, u roku od 3 dana od dana izvlačenja. Ukoliko dobitnik ne odgovori na telefonski poziv u roku od 7 dana od prvog poziva od strane kontakt centra, on više nema prava na nagradu i ne može je potraživati od Priređivača. U ovom slučaju priređivač zadržava pravo da dodeli nagradu novom dobitniku koji će biti određen putem računarskog programa slučajnog odabira a u prostorijama Priređivača, a sve dok nagrada ne bude dodeljena.
 • Operater kontakt centra Priređivača će prilikom poziva jasno tražiti saglasnost za uzimanje ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i nakon toga izvršiti identifikaciju dobitnika i proveriti da li dobitnik ima ispunjene uslove za učestvovanje u nagradnoj igri i osvajanje nagrade, a to su: da li je dobitnik punoletan, da li je državljanin ili rezident Republike Srbije i da li ime i prezime odgovara prijavljenom imenu i prezimenu u Prijavi i da li ima saobraćajnu dozvolu vozila za koji je zakazao i izvršio tehnički pregled za vreme trajanja nagradne igre, a najkasnije do 02.08.2021. do 21:00h. Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni, kontakt centar će tražiti od dobitnika da kao dokaz ispunjenosti na e-mail kontakt centra pošalje kopiju ličnog dokumenta (pasoša ili lične karte) kako bi se potvrdio identitet dobitnika i fotografiju saobraćajne dozvole. Takođe, pri preuzimanju nagrade biće izvršeno utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se uzeti sledeći podaci: ime i prezime, datum i godina rođenja, adresa prebivališta i JMBG. Navedeni podaci će biti korišćeni isključivo u svrhu uručenja nagrade.
 • Ukoliko su navedeni uslovi ispunjeni Priređivač će nagradu dodeliti u roku od 72 sata na adresi Priređivača.
 • Operater kontakt centra će prilikom uzimanja podataka obavestiti dobitnika da se podaci koriste isključivo za identifikaciju dobitnika nagrade, utvrđivanje ispunjenosti uslova za dobijanje nagrade i plaćanja poreza.
 • Učestvovanje u nagradnoj igri se zaključuje 02.08.2021. godine u 21.00h.
 • Priređivač ne snosi troškove prevoza niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrada. Spisak dobitnika nagrada svih kategorija, biće objavljen na internet stranici registrujauto.rs
 • Za nagrade jemči Priređivač.

Član 10. Odgovornost priređivača

 • Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u NAGRADE I NAGRADNI FOND, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac niti druge nagrade.

Član 11. Poreske obaveze

 • Priređivač se obavezuje da plati porez za priređivanje nagradne igre u iznosu od 25% ukupne vrednosti nagradnog fonda.

Član 12. Zaštita podataka o ličnosti

 • Učestovanjem u ovoj nagradnoj igri, učesnici daju saglasnost da u slučaju nagrađivanja, Priređivač ima pravo da bez ikakve naknade, bez vremenskih i teritorijalnih ograničenja, koristi u reklamne svrhe njegovo ime i prezime, adresu, e-mail adresu, fotografiju, video materijal i ostale podatke koje su im učesnici stavili na raspolaganje prihvatanjem Pravilnika, a u svrhu javnog objavljivanja rezultata nagradne igre, kako prilikom objave dobitnika i dodele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka i sličnih materijala vezanih za nagradnu igru. Na zahtev Priređivača, dobitnik će dati svoj pristanak u pisanom obliku.
 • Priređivač kao rukovalac zbirke ličnih podataka o ličnosti učesnika i dobitnika nagradne igre, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih ličnih podataka učesnika nagradne igre i dobitnika nagrada, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koji regulišu ovu materiju.
 • Dobitnici mogu u svakom trenutku opozvati svoj pristanak na dalje korišćenje podataka u reklamne i ostale svrhe ili onih koji su neophodni za preuzimanje nagrade. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka samim učestvovanjem u nagradnoj igri, a pre opoziva. Opoziv ne utiče ni na eventualno učešće u ovoj nagradnoj igri, izuzev podataka koji su neophodni u svrhu uručenja nagrade. Opozivanje pristanka na dalju obradu podataka učesnik može dati prostom izjavom putem mejla na adresu Priređivača.
 • Priređivač koristi i obrađuje podatke isključivo dostavljene od strane učesnika, te je isključivo učesnik odgovoran za tačnost i ispravnost datih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavestiti Priređivača o njihovoj promeni.
 • Učesnici u nagradnoj igri se izričito saglašavaju da Priređivač koristi njihove podatke o ličnosti, koje su učesnici naveli u okviru učešća u nagradnoj igri, za potrebe ove nagradne igre i to do opoziva.
 • Učesnik ima pravo u bilo kom trenutku zatražiti informaciju o svojim podacima koje obrađuje Priređivač, te može uložiti i prigovor na korišćenje svojih podataka u situacijama koje Priređivač zasniva na postojanju svog legitimnog interesa.
 • U periodu upravljanja podacima učesnik ima mogućnost uvida i ažuriranja podataka u bazi podataka, kao i da zahteva brisanje ličnih podataka, slanjem zahteva na e- mail [email protected].
 • Svi podaci o ličnosti će biti zaštićeni primenom primerenih organizacijskih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu s važećim propisima iz područja zaštite podataka o ličnosti.
 • Priređivač će preduzeti sve razumno potrebne mere da se podaci učesnika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u saglasnosti sa pozitivnim zakonodavstvom.

Član 13. Pravo izmene i prekid nagradne igre

 • Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju više sile, uključujući i nemogućnost Priređivača da završi igru iz razloga koji stoje van njegove volje. U tom slučaju Priređivač će obavestiti učesnike o prekidu igre, razlozima za prekid igre i datumu prekida igre oglasom u dnevnom listu u kojem su pravila nagradne igre i objavljena. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida nagradne igre u smislu ovog člana.

Član 14. Žalbe i reklamacije

 • Sve žalbe i reklamacije rešava Priređivač. U slučaju osnovanih žalbi Priređivač se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavesti učesnike nagradne igre.

Član 15. Obavezujuća pravila

 • Svi učesnici su saglasni i obavezani pravilima nagradne igre koja će biti objavljena u dnevnom listu “Danas”.
 • Učesnici automatski prihvataju ova pravila samim učestvovanjem u nagradnoj igri.

Član 16. Nadležnost u slučaju spora

 • U slučaju spora između Priređivača i učesnika odnosno dobitnika nagradne igre, nadležan je sud u Beogradu.

Član 17. Objavljivanje pravila nagradne igre

 • Pravila nagradne igre, biće objavljena najkasnije 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre, u dnevnom listu „Danas” kao sredstvu javnog informisanja koje se distribuira na području cele Republike Srbije, kao i na internet stranici priređivača registrujauto.rs.
 • Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.
 • Svako ko ima pravni interes može da traži kopiju pravila nagradne igre o svom trošku.
 • Priređivač će u roku od 30 dana po okončanju nagradne igre obavestiti Ministarstvo finansija Uprava za igare na sreću o rezultatima nagradne igre.

Član 18. – Stupanje na snagu

 • Ova Pravila stupaju na snagu danom njihovog donošenja, a prema trećim licima danom javnog objavljivanja u dnevnim novinama, a nakon dobijanja saglasnosti ministra finansija.
Za priređivača „Marapoo” doo Luka Maričić, direktor